Граждани спечелиха делото за данъците в Сливен

Р Е Ш Е Н И Е № 99

Гр.Сливен, 16.06.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в открито съдебно заседание на тридесет и първи май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛЯ ИВАНОВА

ИГЛИКА ЖЕКОВА

При участието на секретаря Н.Й. и в присъствието на прокурора Христо Куков, като разгледа докладваното от председателя адм.д. № 98 по описа за 2017 г. на Административен съд гр. Сливен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е административно и намира правното си основание в чл. 185 от АПК.

Образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Сливен, с който се оспорва Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен, приета с Решение № 408/29.09.2016 г. на Общински съвет Сливен.

В протеста се поддържа незаконосъобразност на така приетия подзаконов нормативен акт, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила – чл. 146, т. 3 от АПК. Твърди се, че оспорения акт е приет в противоречие с чл. 11, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 и ал 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), както и че са нарушени разпоредбите на чл. 62, ал. 2 и ал. 3 и чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/. В протеста се твърди, че допуснатите закононарушения са съществени.

В съдебно заседание вносителят на протеста поддържа същия. Предлага на Административен съд Сливен да отмени като незаконосъобразна Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Сливен, приета с Решение № 408/29.09.2016 г. на Общински съвет Сливен. Претендират се направените по делото разноски

С протоколно определение от 31.05.2017 г. на основание чл.189, ал. 2 от АПК е допуснато присъединяване на Р. Д. К. с адрес: гр. Сливен, кв. …………..; П. И. С. с адрес: гр. Сливен, бул. ……….; З. К. Д. с адрес: гр. Сливен, бул…………….. и Х. И. Б. с адрес: гр. Сливен, кв. ……………… към оспорването. Чрез представител по пълномощие адв. Б. поддържат оспорването, като се сочат допуснати нарушения на процедурата по приемане на оспорения акт. Подробни съображения са изложени в представени писмени бележки.Претендират за направените по делото разноски.

Административният орган – Общински съвет Сливен, чрез процесуалния си представител А. К. оспорва протеста и жалбата срещу Наредбата и моли съда да ги остави без уважение като неоснователни. В писмени бележки изразява становище, че е изпълнена процедурата по приемането на Наредбата, както и че същата е приета в съответствие с материалния закон. Претендират се разноски.

Представителят на ОП Сливен счита протеста за основателен. От събраните по делото доказателства счита, че същият е доказан. Липсват реални мотиви относно приемането на атакуваният подзаконов нормативен акт и липсва реално обществено обсъждане. Тези две липси, преценени от гледна точка на закона водят до абсолютна незаконосъобразност на приетия подзаконов нормативен акт. В тази връзка счита, че допуснатите нарушения на процедурните правила по приемането са съществени. Предлага на съда да уважи протеста на ОП – Сливен, като обяви за незаконосъобразна наредбата, в която връзка моли съда да постанови съдебен акт.

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С предложение изх. № 6101-497 от 14.09.2016 г. Кмета на Община Сливен предложил Общински съвет Сливен на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл.76 ал.3 от АПК да приеме Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен. Към предложението е приложен проект на нормативния акт и мотиви към него. Проекта на наредбата е публикуван на официалния уеб сайт на Общински съвет Сливен на 14.09.2016 г. Относно внесения проект, по делото не са представени доказателства, от които да става ясно, че е разпределен между постоянните комисии и да е определена водеща комисия, в съответствие с чл.60 ал.1 и ал.2 от ПОДОС гр.Сливен. Предложението е разгледано от постоянните комисии на Общински съвет Сливен, които са изразили становище по него.

С предложение изх. № 6101-497 от 28.09.2016 г. Кмета на Община Сливен на основание чл. 65, ал. 2 от ПОДОСНКВОА променя предложения проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен с вх. № 30-00-1057/14.09.2016 г., описани в 9 точки.

С Решение № 408 от 29.09.2016 година по т.7 от протокол № 13 от заседание, проведено на 29.09.2016 г., Общински съвет – Сливен е приел Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен. Като правно основание за приемане на наредбата са посочени разпоредбите на чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл.76 ал.3 от АПК. Решението е прието, в присъствието на 39 общински съветници от общ брой от 41 общински съветници, от които 24 са гласували за приемането, 8 против и 5 са се въздържали. Приетият подзаконов нормативен акт е публикуван във вестник „Сливенски новини“, бр. 39, 21-27 октомври 2016 г. и на официалния сайт на Общински съвет Сливен на 01.11.2016 г.

По делото са представени Доклад от директора на дирекция „Местни приходи“ до Кмета на община Сливен, относно подготовката на проекта за бюджет на общината; извадка от сайта на община Сливен, относно публично обсъждане на бюджета на общината; проекта за бюджет за 2016 г. на Община Сливен.

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

По допустимостта на производството:

Протеста по който е образувано делото е допустим, като подаден от надлежен субект (чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК) и срещу подзаконов нормативен акт, подлежащ на съдебен контрол. С подаването на протеста са предприети действия по защита на обществения интерес, свързан със законосъобразното упражняване правомощията на орган на местно самоуправление – Общински съвет Сливен.

Относно присъединените страни, съдът намира, че направеното от тримата жалбоподатели оспорване е допустимо, поради следното: Жалбата е против подзаконов нормативен акт, какъвто е Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Сливен, по смисъла на чл. 75, ал.1 от АПК, който съдържа административноправни норми, отнася се за неограничен и неопределен брой адресати и има многократно правно действие. Съгласно чл.186, ал.1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които поражда задължения. Доколкото и тримата жалбоподатели са посочили адрес на територията на Община Сливен, както и доказателства за плащането на данъци в община Сливен съдът намира, че за същите е налице непосредствен, пряк и личен интерес да оспорят Наредбата. От друга страна – съгласно чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.

Разгледани по същество протеста и жалбата са основателни по следните съображения:

Съдът е задължен с нормата на чл.168, ал.1, вр. с чл. 196 от АПК да обсъди не само основанията, посочени от оспорващите, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорените текстове от Наредбата на всички основания по чл. 146 от АПК.

Съгласно чл.141, ал.3 от Конституцията Общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ общинският съвет определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени със закона. По силата на чл.76, ал.3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените му правомощия, Общинският съвет е овластен да издава административни актове, в това число и подзаконови нормативни актове, каквито са наредбите. С оглед изложеното, Общински съвет – Сливен е материално и териториално компетентният орган, разполагащ с правомощие да уреди нормативно обществените отношения от местно значение, каквито се явяват тези по определяне размерите на данъците по ЗМДТ на територията на Община Сливен (чл. 1 от наредбата), респективно да издаде подзаконов нормативен акт със съдържание като процесния. Наредбата е приета на заседанието от 29.09.2016 г., с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, което се явява в съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА.

Оспорената наредба е незаконосъобразна поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила :

Съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗНА, нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт. Съдът намира че е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в нарушаване на цитираната норма по повод приемането на процесната Наредба без това да е станало с приемането на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата“. Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗНА отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни. Към момента на приемането на оспорения подзаконов нормативен акт на територията на община Сливен е действаща наредба за определяне размера на местните данъци с последно изменение от 18.12.2015 г., която урежда материята, свързана с определяне размера на местните данъци в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Липсват мотиви към предложения проект за наличието на важна промяна в обществените отношения на територията на община Сливен, което да
предполага ново уреждане на определен вид материя, свързана с това. Действително с § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ е предвидено за 2017 г. общинският съвет да определи размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII от закона до 30 септември 2016 г., което общинският съвет, предвид гореизложеното е следвало да приеме с приемането на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата“.

При съпоставка с процедурните правила, които уреждат приемането на нормативните актове, съдът констатира, че не са били спазени чл.26, ал. 2 и чл.28, ал. 1 от Закона за нормативните актове (в редакцията съгласно ДВ, бр.46 от 12 юни 2007 г.). По силата на чл. 26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, към който препраща чл. 79 във връзка с чл. 80 от АПК, изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В случая по делото са представени доказателства за публикуване на проекта за наредба по внесеното предложение на кмета на община Сливен от 14.09.2016 г., но на 28.09.2016 г. е внесено ново предложение, за което няма данни да са публикувани на интернет страницата на общината/общинския съвет, а и като се има предвид датата на приемане на оспорената наредба – 29.09.2016 г., да е дадена възможност в 14-дневен срок заинтересованите лица да подадат предложения и становища по проекта преди внасянето му за приемане от компетентния орган. Задълженията на съставителя на проекта по чл. 26 от ЗНА са императивно предвидени с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, и с непредоставянето в случая на възможност в определения от закона срок за обсъждане на проекта, е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила – основание за отмяна на атакуваната наредба.

Наред с горното, ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани лица преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират горепосочените принципи, които формулират и целите на изискването. По силата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, мотивите, съответно доклада към проекта на нормативен акт, трябва да съдържат: 1) причините, които налагат приемането; 2) целите, които се поставят; 3) финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4) очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5) анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Проект на нормативен акт, към който не са приложени отговарящи на изрично заложените в закона критерии мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от компетентния да го приеме орган – чл. 28, ал. 3 от ЗНА. Мотиви, с дефинираното от законодателя съдържание, трябва да са налице преди внасяне на проекта за обсъждане, да са публикувани и да са станали достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта. С оглед императивния им характер, неизпълнението на посочените процедурни правила представлява съществено нарушение. В тази връзка следва да се отбележи че всеки един от задължителните реквизити на чл. 28, ал. 2 от ЗНА изисква конкретна обосновка, а не излагане на общи положения. От представените по делото мотиви към предложението на кмета на общината, с която е направено предложение за приемането на наредбата, посочените обстоятелства по чл. 28, ал.2 от ЗНА не са налице. В мотивите не са описани причините, обуславящи приемането на изцяло нова Наредба, изложени са съображения, единствено за необходимостта от въвеждането на данък за таксиметровия превоз по силата на § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ. Не са описани целите, финансовите и другите средства, необходими за приемането й и анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. Мотиви, с дефинираното от законодателя съдържание, трябва да са налице преди внасяне на проекта за обсъждане, да са публикувани и да са станали достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта. С оглед императивния им характер, неизпълнението на посочените процедурни правила представлява съществено нарушение.
Представените в о.с.з. доклад от директора на дирекция „Местни приходи“ до Кмета на община Сливен, относно подготовката на проекта за бюджет на общината; извадка от сайта на община Сливен, относно публично обсъждане на бюджета на общината; проекта за бюджет за 2016 г. на Община Сливен, са неотносими към приемането на оспорената наредба, поради което не следва да бъдат обсъждани.

Предвид изложеното, съдът счита, че при приемането на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Сливен е допуснато нарушение и на разпоредбата на чл. 28, ал.2 от ЗНА, тъй като проектът за нормативен акт, не е придружен от мотиви с изискуемото съдържание. В този смисъл са : Решение № 11139 от 24.10.2016 г. по адм. дело № 4335/2016 г. по описа на ВАС на РБ; Решение № 9273 от 27.07.2016 г. по адм. дело № 3002/2015 г. по описа на ВАС на РБ; Решение № 5485 от 02.05.2017 г. по адм. дело № 1403/2017 г. по описа на ВАС на РБ – петчленен състав; Решение № 13406 от 08.12.2016 г. по адм. дело № 5339/2016 г. по описа на ВАС на РБ; Решение № 5921 от 12.05.2017 г. по адм. дело № 13776/2016 г. по описа на ВАС на РБ – петчленен състав.

Допуснато е и нарушение на процедурата регламентирана в ПОДОСНКВОА по приемане на наредбата, който макар и непредставен по делото е достъпен, предвид публикуването му на официалния сайт на общинския съвет. Конкретно нарушени са чл. 61, ал. 2 и чл. 66, ал. 2 от правилника. Съгласно чл. 61, ал. 2 от ПОДОСНКВОА проектите, заедно с мотивите, се отправят до председателя на общинския съвет и той ги разпределя до съответните комисии в тридневен срок от получаването им и определя водещата комисия, а съгласно ал. 2 от чл. 66 проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет Сливен изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен. Съгласно чл. 62, ал. 1 от правилника становищата следва да бъдат мотивирани. Това изискване не е спазено, с което е нарушен и редът за приемане на акта регламентиран в ПОДОСНКВОА.

Липсата на мотивирано становище и мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетяват възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност. Освен че не са ясни обстоятелствата по чл. 28, ал. 2 от ЗНА, то не може да бъде проверено и дали оспорваната наредба е приета при зачитане принципа на обоснованост според изискването на чл. 26, ал. 1 от ЗНА. Липсата на доказателства за спазване на посочените императивни правни норми е основание да бъде направен извод, че оспореният подзаконов нормативен акт е издаден при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които представляват основание за отмяна му по смисъла на чл. 193, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 146, т. 3 от АПК.

Разноски се претендират от вносителя на протеста и от присъединените страни. С оглед изхода на процеса, такива следва да се присъдят в тяхна полза :

На Окръжна прокуратура Сливен в размер на 20.00 лева д.т. за обнародване на оспорването в Държавен вестник.

На Р. Д. К., П. И. С., З. К. Д. и Х. И. Б. в размер на 600.00 лева, платено адвокатско възнаграждение.

По изложените съображения и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – Сливен

Р Е Ш И:

ГРАЖДАНИ НА СЛИВЕН И СЛИВЕНСКО!СПЕЧЕЛИХМЕ НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ ДЕЛОТО СРЕЩУ НЕЗАКОННАТА И АЛЧНА НАРЕДБА ЗА ВДИГАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ!БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА!!!Р Е Ш Е Н И Е № 99Гр.Сливен, 16.06.2017 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в открито съдебно заседание на тридесет и първи май две хиляди и седемнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА ЧЛЕНОВЕ: ГАЛЯ ИВАНОВА ИГЛИКА ЖЕКОВА При участието на секретаря Н.Й. и в присъствието на прокурора Христо Куков, като разгледа докладваното от председателя адм.д. № 98 по описа за 2017 г. на Административен съд гр. Сливен, за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е административно и намира правното си основание в чл. 185 от АПК.Образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Сливен, с който се оспорва Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен, приета с Решение № 408/29.09.2016 г. на Общински съвет Сливен.В протеста се поддържа незаконосъобразност на така приетия подзаконов нормативен акт, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила – чл. 146, т. 3 от АПК. Твърди се, че оспорения акт е приет в противоречие с чл. 11, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 и ал 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), както и че са нарушени разпоредбите на чл. 62, ал. 2 и ал. 3 и чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/. В протеста се твърди, че допуснатите закононарушения са съществени.В съдебно заседание вносителят на протеста поддържа същия. Предлага на Административен съд Сливен да отмени като незаконосъобразна Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Сливен, приета с Решение № 408/29.09.2016 г. на Общински съвет Сливен. Претендират се направените по делото разноскиС протоколно определение от 31.05.2017 г. на основание чл.189, ал. 2 от АПК е допуснато присъединяване на Р. Д. К. с адрес: гр. Сливен, кв. …………..; П. И. С. с адрес: гр. Сливен, бул. ……….; З. К. Д. с адрес: гр. Сливен, бул…………….. и Х. И. Б. с адрес: гр. Сливен, кв. ……………… към оспорването. Чрез представител по пълномощие адв. Б. поддържат оспорването, като се сочат допуснати нарушения на процедурата по приемане на оспорения акт. Подробни съображения са изложени в представени писмени бележки.Претендират за направените по делото разноски. Административният орган – Общински съвет Сливен, чрез процесуалния си представител А. К. оспорва протеста и жалбата срещу Наредбата и моли съда да ги остави без уважение като неоснователни. В писмени бележки изразява становище, че е изпълнена процедурата по приемането на Наредбата, както и че същата е приета в съответствие с материалния закон. Претендират се разноски.Представителят на ОП Сливен счита протеста за основателен. От събраните по делото доказателства счита, че същият е доказан. Липсват реални мотиви относно приемането на атакуваният подзаконов нормативен акт и липсва реално обществено обсъждане. Тези две липси, преценени от гледна точка на закона водят до абсолютна незаконосъобразност на приетия подзаконов нормативен акт. В тази връзка счита, че допуснатите нарушения на процедурните правила по приемането са съществени. Предлага на съда да уважи протеста на ОП – Сливен, като обяви за незаконосъобразна наредбата, в която връзка моли съда да постанови съдебен акт.От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:С предложение изх. № 6101-497 от 14.09.2016 г. Кмета на Община Сливен предложил Общински съвет Сливен на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл.76 ал.3 от АПК да приеме Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен. Към предложението е приложен проект на нормативния акт и мотиви към него. Проекта на наредбата е публикуван на официалния уеб сайт на Общински съвет Сливен на 14.09.2016 г. Относно внесения проект, по делото не са представени доказателства, от които да става ясно, че е разпределен между постоянните комисии и да е определена водеща комисия, в съответствие с чл.60 ал.1 и ал.2 от ПОДОС гр.Сливен. Предложението е разгледано от постоянните комисии на Общински съвет Сливен, които са изразили становище по него.С предложение изх. № 6101-497 от 28.09.2016 г. Кмета на Община Сливен на основание чл. 65, ал. 2 от ПОДОСНКВОА променя предложения проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен с вх. № 30-00-1057/14.09.2016 г., описани в 9 точки. С Решение № 408 от 29.09.2016 година по т.7 от протокол № 13 от заседание, проведено на 29.09.2016 г., Общински съвет – Сливен е приел Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен. Като правно основание за приемане на наредбата са посочени разпоредбите на чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл.76 ал.3 от АПК. Решението е прието, в присъствието на 39 общински съветници от общ брой от 41 общински съветници, от които 24 са гласували за приемането, 8 против и 5 са се въздържали. Приетият подзаконов нормативен акт е публикуван във вестник „Сливенски новини“, бр. 39, 21-27 октомври 2016 г. и на официалния сайт на Общински съвет Сливен на 01.11.2016 г.По делото са представени Доклад от директора на дирекция „Местни приходи“ до Кмета на община Сливен, относно подготовката на проекта за бюджет на общината; извадка от сайта на община Сливен, относно публично обсъждане на бюджета на общината; проекта за бюджет за 2016 г. на Община Сливен.Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:По допустимостта на производството:Протеста по който е образувано делото е допустим, като подаден от надлежен субект (чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК) и срещу подзаконов нормативен акт, подлежащ на съдебен контрол. С подаването на протеста са предприети действия по защита на обществения интерес, свързан със законосъобразното упражняване правомощията на орган на местно самоуправление – Общински съвет Сливен.Относно присъединените страни, съдът намира, че направеното от тримата жалбоподатели оспорване е допустимо, поради следното: Жалбата е против подзаконов нормативен акт, какъвто е Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Сливен, по смисъла на чл. 75, ал.1 от АПК, който съдържа административноправни норми, отнася се за неограничен и неопределен брой адресати и има многократно правно действие. Съгласно чл.186, ал.1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които поражда задължения. Доколкото и тримата жалбоподатели са посочили адрес на територията на Община Сливен, както и доказателства за плащането на данъци в община Сливен съдът намира, че за същите е налице непосредствен, пряк и личен интерес да оспорят Наредбата. От друга страна – съгласно чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.Разгледани по същество протеста и жалбата са основателни по следните съображения:Съдът е задължен с нормата на чл.168, ал.1, вр. с чл. 196 от АПК да обсъди не само основанията, посочени от оспорващите, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорените текстове от Наредбата на всички основания по чл. 146 от АПК.Съгласно чл.141, ал.3 от Конституцията Общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ общинският съвет определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени със закона. По силата на чл.76, ал.3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените му правомощия, Общинският съвет е овластен да издава административни актове, в това число и подзаконови нормативни актове, каквито са наредбите. С оглед изложеното, Общински съвет – Сливен е материално и териториално компетентният орган, разполагащ с правомощие да уреди нормативно обществените отношения от местно значение, каквито се явяват тези по определяне размерите на данъците по ЗМДТ на територията на Община Сливен (чл. 1 от наредбата), респективно да издаде подзаконов нормативен акт със съдържание като процесния. Наредбата е приета на заседанието от 29.09.2016 г., с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, което се явява в съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА.Оспорената наредба е незаконосъобразна поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила :Съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗНА, нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт. Съдът намира че е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в нарушаване на цитираната норма по повод приемането на процесната Наредба без това да е станало с приемането на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата“. Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗНА отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни. Към момента на приемането на оспорения подзаконов нормативен акт на територията на община Сливен е действаща наредба за определяне размера на местните данъци с последно изменение от 18.12.2015 г., която урежда материята, свързана с определяне размера на местните данъци в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Липсват мотиви към предложения проект за наличието на важна промяна в обществените отношения на територията на община Сливен, което дапредполага ново уреждане на определен вид материя, свързана с това. Действително с § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ е предвидено за 2017 г. общинският съвет да определи размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII от закона до 30 септември 2016 г., което общинският съвет, предвид гореизложеното е следвало да приеме с приемането на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата“.При съпоставка с процедурните правила, които уреждат приемането на нормативните актове, съдът констатира, че не са били спазени чл.26, ал. 2 и чл.28, ал. 1 от Закона за нормативните актове (в редакцията съгласно ДВ, бр.46 от 12 юни 2007 г.). По силата на чл. 26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, към който препраща чл. 79 във връзка с чл. 80 от АПК, изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В случая по делото са представени доказателства за публикуване на проекта за наредба по внесеното предложение на кмета на община Сливен от 14.09.2016 г., но на 28.09.2016 г. е внесено ново предложение, за което няма данни да са публикувани на интернет страницата на общината/общинския съвет, а и като се има предвид датата на приемане на оспорената наредба – 29.09.2016 г., да е дадена възможност в 14-дневен срок заинтересованите лица да подадат предложения и становища по проекта преди внасянето му за приемане от компетентния орган. Задълженията на съставителя на проекта по чл. 26 от ЗНА са императивно предвидени с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, и с непредоставянето в случая на възможност в определения от закона срок за обсъждане на проекта, е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила – основание за отмяна на атакуваната наредба.Наред с горното, ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани лица преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират горепосочените принципи, които формулират и целите на изискването. По силата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, мотивите, съответно доклада към проекта на нормативен акт, трябва да съдържат: 1) причините, които налагат приемането; 2) целите, които се поставят; 3) финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4) очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5) анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Проект на нормативен акт, към който не са приложени отговарящи на изрично заложените в закона критерии мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от компетентния да го приеме орган – чл. 28, ал. 3 от ЗНА. Мотиви, с дефинираното от законодателя съдържание, трябва да са налице преди внасяне на проекта за обсъждане, да са публикувани и да са станали достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта. С оглед императивния им характер, неизпълнението на посочените процедурни правила представлява съществено нарушение. В тази връзка следва да се отбележи че всеки един от задължителните реквизити на чл. 28, ал. 2 от ЗНА изисква конкретна обосновка, а не излагане на общи положения. От представените по делото мотиви към предложението на кмета на общината, с която е направено предложение за приемането на наредбата, посочените обстоятелства по чл. 28, ал.2 от ЗНА не са налице. В мотивите не са описани причините, обуславящи приемането на изцяло нова Наредба, изложени са съображения, единствено за необходимостта от въвеждането на данък за таксиметровия превоз по силата на § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ. Не са описани целите, финансовите и другите средства, необходими за приемането й и анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. Мотиви, с дефинираното от законодателя съдържание, трябва да са налице преди внасяне на проекта за обсъждане, да са публикувани и да са станали достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта. С оглед императивния им характер, неизпълнението на посочените процедурни правила представлява съществено нарушение. Представените в о.с.з. доклад от директора на дирекция „Местни приходи“ до Кмета на община Сливен, относно подготовката на проекта за бюджет на общината; извадка от сайта на община Сливен, относно публично обсъждане на бюджета на общината; проекта за бюджет за 2016 г. на Община Сливен, са неотносими към приемането на оспорената наредба, поради което не следва да бъдат обсъждани.Предвид изложеното, съдът счита, че при приемането на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Сливен е допуснато нарушение и на разпоредбата на чл. 28, ал.2 от ЗНА, тъй като проектът за нормативен акт, не е придружен от мотиви с изискуемото съдържание. В този смисъл са : Решение № 11139 от 24.10.2016 г. по адм. дело № 4335/2016 г. по описа на ВАС на РБ; Решение № 9273 от 27.07.2016 г. по адм. дело № 3002/2015 г. по описа на ВАС на РБ; Решение № 5485 от 02.05.2017 г. по адм. дело № 1403/2017 г. по описа на ВАС на РБ – петчленен състав; Решение № 13406 от 08.12.2016 г. по адм. дело № 5339/2016 г. по описа на ВАС на РБ; Решение № 5921 от 12.05.2017 г. по адм. дело № 13776/2016 г. по описа на ВАС на РБ – петчленен състав.Допуснато е и нарушение на процедурата регламентирана в ПОДОСНКВОА по приемане на наредбата, който макар и непредставен по делото е достъпен, предвид публикуването му на официалния сайт на общинския съвет. Конкретно нарушени са чл. 61, ал. 2 и чл. 66, ал. 2 от правилника. Съгласно чл. 61, ал. 2 от ПОДОСНКВОА проектите, заедно с мотивите, се отправят до председателя на общинския съвет и той ги разпределя до съответните комисии в тридневен срок от получаването им и определя водещата комисия, а съгласно ал. 2 от чл. 66 проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет Сливен изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен. Съгласно чл. 62, ал. 1 от правилника становищата следва да бъдат мотивирани. Това изискване не е спазено, с което е нарушен и редът за приемане на акта регламентиран в ПОДОСНКВОА.Липсата на мотивирано становище и мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетяват възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност. Освен че не са ясни обстоятелствата по чл. 28, ал. 2 от ЗНА, то не може да бъде проверено и дали оспорваната наредба е приета при зачитане принципа на обоснованост според изискването на чл. 26, ал. 1 от ЗНА. Липсата на доказателства за спазване на посочените императивни правни норми е основание да бъде направен извод, че оспореният подзаконов нормативен акт е издаден при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които представляват основание за отмяна му по смисъла на чл. 193, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 146, т. 3 от АПК.Разноски се претендират от вносителя на протеста и от присъединените страни. С оглед изхода на процеса, такива следва да се присъдят в тяхна полза :На Окръжна прокуратура Сливен в размер на 20.00 лева д.т. за обнародване на оспорването в Държавен вестник.На Р. Д. К., П. И. С., З. К. Д. и Х. И. Б. в размер на 600.00 лева, платено адвокатско възнаграждение.По изложените съображения и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – СливенР Е Ш И:ОТМЕНЯ Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен, приета с Решение № 408/29.09.2016 г. на Общински съвет Сливен, като незаконосъобразна.ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв.(двадесет лева).ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Р. Д. К., П. И. С., З. К. Д. и Х. И. Б. сумата от 600.00 лв. (шестстотин лева), представляваща разноски по делото.Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на Република България.Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: змера на местните данъци на община Сливен, приета с Решение № 408/29.09.2016 г. на Общински съвет Сливен, като незаконосъобразна.

ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв.(двадесет лева).

ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Р. Д. К., П. И. С., З. К. Д. и Х. И. Б. сумата от 600.00 лв. (шестстотин лева), представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на Република България.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s